Наше вештине

  • Рачуноводство пореза

  • Рачуноводство трошкова

  • Финансијско рачуноводство

  • Рачуноводствено планирање

  • Рачуноводствена контрола

  • Рачуноводствена анализа

  • Ликвидатура

  • Књиговодство

  • Радни односи

  • Безбедност и здравље на раду

Укратко о нама

Да бисмо новац зарадили, најпре морамо научити како да га сачувамо. Посао вођења књига се не своди на пуку евиденцију. Ради се о послу који изискује најпре један велики интелектуални напор па онда и финансијско улагање у континуирано школовање путем стручних књига, часописа, путовања и посећивања саветовања, бољих софтверских решења а све У ЦИЉУ пружања квалитетне услуге клијенту. За свако евидентирање пословних промена мора постојати аргументован одговор што и јесте најважније за инспекцијске органе.
Гаранција пословном успеху лежи у тиму организованих људи где свако обавља свој посао стручно, часно и поштено. Дискреција и чување пословне тајне доприноси томе да се клијент осећа спокојнијим игде му преостаје да се боље фокусира на своје радне задатке.
Тренутна пословна клима је неповољна како у свету тако и код нас. Притисци долазе са разних страна: од конкуренције, државе, тржишта и интерних прилика. Позитивни резултати се постижу брзим реаговањем на промене. Што је већи степен искоришћености информационих технологија то је увид у пословне токове ажурнији.
Свакако да су добродошле и информације из окружења. Микроекономија је само делић макроекономије у смислу једног великог економског система државе. Послодавци, предузетници и директори у већини случајева немају времена да прате дешавања као што су осетне осцилације код великих пословних гиганата, инвестиција у одређеним регионима, позитивним и негативним билетералним и мултилатералним државним односима, одлукама централне банке, буџетским посрнућима, политичким последицама, промене вредности националне валуте, инфлација, пада и пораста националног друштвеног производа, националних приоритета у иницијалним привредним гранама итд ... Последице одређених појава у националној економији су инертне, тако да искусни пословни људи имају времена да рeагују и то на основу благовремених информација.
Предузетници, послодавци, директори, менаџери имају одговорност у свом пословању. Део те одговорности лежи и у обезбеђивању квалитетног рачуноводства и књиговодства. Књиговодство и рачуноводство је база на основу којег се доносе пословне одлуке и које морају да настају на основу благовремених, потпуних и адекватних информација да би се фирма на време прилагођавала променама у окружењу.
Квалитетно рачуноводство и књиговодство максимизира све поступке чији је задатак количинско и вредносно, обухватање и контрола свих токова новца и учинака који настају у предузећу - који су пре свега - али не искључиво - изазвани производњом и продајом учинака. (G. Wohe: Bilanzierung und Bilanzpolitik, 4.Auflage, st.3, Verlag Vahlen, Munchen, 1976).
Даље, књиговодство и рачуноводство ради достизања високих стандарда и епитета "квалитетно" осим екстерних задатака (полагање рачуна и информација државним органима, банкама, другим фирмама итд...), треба да испуњава и интерне задатке: 1. Документованост и контрола (Остварује се путем количинског и вредносног обухватања и надзора над привредним процесима). 2. Пружање управи предузећа основа за планирање стања имовине и рентабилитета.
У контексту потпуности, књиговодство и рачуноводство обухвата:
1. Књиговодство са билансом
2. Обрачун трошкова резултата
3. Рачуноводствену анализу
4. Рачуноводствени надзор
Поштовани, гледали смо да у што краћем (текстуалном) облику представимо наше виђење и приступ послу којим се бавимо. Остало је да се практично види наш рад. Потенцијалним клијентима пружамо прилику да бесплатно увиде будућу корист коју могу имати сарађујући са нама.
На крају, руководећи се латинском изреком "Multa fidem promissa levant" (у преводу "Сувише обећања умањује поверење") остављамо Вам да донесите праву одлуку.
Захваљујемо вам што сте посетили наш сајт и желимо вам успеха у пословању.


Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.