Класа 0: УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА
00 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
000 Уписане а неуплаћене акције
0000 Неуплаћене уписане обичне акције (аналитика по акционарима)
0001 Неуплаћене уписане приоритетне акције (аналитика по акционарима)
00010 Неуплаћене уписане кумулативне прироритетне акције (аиалитика по акционарима)
00011 Неуплаћене уписане партиципативне приоритетне акције (аналитика по акционарима)
00012 Неуплаћене уписане партиципативно-кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима)
00020 Неуплаћене уписане акције по основу докапитализације
00021 Неуплаћене уписане акције у другом кругу својинске трансформације
000210 Неуплаћене уписане акције (аналитика за рате)
000211 Неуплаћене уписане акције (аналитика за попуст)
001 Уписани а неуплаћени удели и улози
0010 Неуплаћени уписани удели чланова друштва са ограниченом одговорношћу, који чине основни капитал (аналитика по улагачима)
01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
010 Улагања у развој
0100 Дугорочна улагања у развој материјала, уређаја и производа
0101 Дугорочна улагања у развој технологије (процеса) произ-водње
0102 Дугорочна улагања у развој тржишта (маркетинг)
0103 Дугорочна улагања у развој услуга
0104 Остала дугорочна улагања у развој
0108 Исправка вредности уоагања у развој по основу амортизације
0109 Исправка вредности улагања у развој по основу обезвре-ћења
011 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке
0110 Концесије
0111 Патенти
01110 Патенти домаћих лица
0112 Лиценце
01120 Лиценце домаћих лица
01121 Лиценце страних лица
0113 Права на модел, узорак, робни или услужни жиг
0114 Индустријска знања (ноу-хау)
0115 Специјалне лиценце (право на приказивање филмова и сл.)
0116 Остала дугорочна права
0118 Исправка вредности концесија, патената, лиценци и сличних права по основу амортизације
0119 Исправка вредности концесија, патената, лиценци и сличних права по основу обезвређења
012 Софтвер и остала права
013 Гудвил  
0130 Гудвил утврђен куповином правног лица које се спаја са правним лицем купцем (стицањем)
0131 Гудвил утврђен путем пословне комбинације спајања два и више правних лица у једно
014 Остала нематеријална имовина
0140 Дугорочни закуп објеката и других некретнина других правних и физичких лица
01401 Дугорочни закуп објеката других правних лица
01401 Дугорочни закуп објеката физичких лица
0141 Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари дру-гих правних и физичких лица
01410 Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари других правних лица
001411 Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари физичких лица
0143 Накнада за прикључак на телефонску, електричну, водо-водну и канализациону мрежу
0144 Програми за рачунаре (апликативни софтвер) набављени одвојено од рачунара10
0145 Остала нематеријална улагања (играни филмови, видео снимци и др.)
0148 Исправка вредности осталих нематеријалних улагања по основу амортизације
0149 Исправка вредности осталих нематеријалних улагања по основу обезвређења
015 Нематеријална имовина у припреми
0150 Концесије, патенти, лиценце и слична права у припреми
0151 Остала нематеријална улагања у припреми
0159 Исправка вредности нематеријалних улагања у припреми по основу обезвређења
016 Аванси за нематеријалну имовину
0160 Аванси за нематеријална улагања добављачима у земљи (аналитика по добављачима)
0161 Аванси за нематеријална улагања добављачима у иностран-ству (аналитика по добављачима)
019 Исправка вредности нематеријалне имовине
0169 Исправка вредности аванса за нематеријална улагања по основу обезвређења
02 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
020 Пољопривредно и остало земљиште
0200 Пољопривредна земљишта
0201 Грађевинска земљишта
0202 Земљишта за експлоатацију руда
0203 Земљишта за експропријацију камена, глине, шљунка и песка
0204 Земљишта за узгој шума
0205 Земљишта под вишегодишњим засадима, парковима и сл.
0206 Необрађена и незасађена земљишта
0207 Земљишта ван употребе
0208 Остала земљишта
0209 Исправка вредности земљишта по основу обезвређења
021 Грађевинско земљиште
022 Грађевински објекти
023 Постројења и опрема
024 Инвестиционе некретнине
025 Остале некретнине, постројења и опрема
026 Некретнине, постројења и опрема у припреми
027 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
028 Аванси за некретнине, постројења и опрему
029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме
03 БИОЛОШКА СРЕДСТВА
030 Шуме  
031 Вишегодишњи засади
032 Основно стадо
037 Биолошка средства у припреми
038 Аванси за биолошка средства
039 Исправка вредности биолошких средстава
04 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
040 Учешћа у капиталу зависних правних лица
041 Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима
042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају
043 Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи
044 Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству
045 Дугорочни пласмани у земљи и иностранству
046 Хартије од вредности које се држе до доспећа
047 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели
048 Остали дугорочни финансијски пласмани
049 Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана
05 ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
050 Потраживања од матичних и зависних правних лица
051 Потраживања од осталих повезаних лица
052 Потраживања по основу продаје на робни кредит
053 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу
054 Потраживања по основу јемства
055 Спорна и сумњива потраживања
056 Остала дугорочна потраживања
059 Исправка вредности дугорочних потраживања
      Класа 1: ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ
10 ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА
100 Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, aлата и инвентара
101 Материјал
102 Резервни делови
103 Алат и инвентар
104 Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији
109 Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и инвентара
11 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ
110 Недовршена производња
111 Недовршене услуге
119 Одступање од цена производње и услуга
12 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
120 Готови производи у складишту
129 Одступање од цена готових производа
13 РОБА
130 Обрачун набавке робе
131 Роба у магацину
132 Роба у промету на велико
133 Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других правних лица
134 Роба у промету на мало
135 Роба у обради, доради и манипулацији
136 Роба у транзиту
137 Роба на путу
139 Исправка вредности робе
14 СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ
140 Нематеријална улагања намењена продаји
141 Земљиште намењено продаји
142 Грађевински објекти намењени продаји
143 Инвестиционе некретнине намењене продаји
144 Остале некретнине намењене продаји
145 Постројења и опрема намењена продаји
146 Биолошка средства намењена продаји
147 Средства пословања које се обуставља
149 Исправка вредности сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји
15 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ
150 Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи
151 Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству
152 Плаћени аванси за робу у земљи
153 Плаћени аванси за робу у иностранству
154 Плаћени аванси за услуге у земљи
155 Плаћени аванси за услуге у иностранству
159 Исправка вредности плаћених аванса
Класа 2: КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
20 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
200 Купци у земљи матична и зависна правна лица
201 Купци у иностранству матична и зависна правна лица
202 Купци у земљи остала повезана правна лица
203 Купци у иностранству остала повезана правна лица
204 Купци у земљи
205 Купци у иностранству
206 Остала потраживања по основу продаје
209 Исправка вредности потраживања од продаје
21 ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
210 Потраживања од извозника
211 Потраживања по основу увоза за туђ рачун
212 Потраживања из комисионе и консигнационе продаје
218 Остала потраживања из специфичних послова
219 Исправка вредности потраживања из специфичних послова
22 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
220 Потраживања за камату и дивиденде
221 Потраживања од запослених
222 Потраживања од државних органа и организација
223 Потраживања за више плаћен порез на добитак
224 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса
225 Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
226 Потраживања по основу накнада штета
228 Остала краткорочна потраживања
229 Исправка вредности других потраживања
23 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
230 Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица
231 Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица
232 Краткорочни кредити и зајмови у земљи
233 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
234 Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године
235 Хартије од вредности које се држе до доспећа део који доспева до једне године
236 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха
237 Откупљене сопствене акције намењене продаји и откупљени сопствени удели намењени продаји или поништавању
238 Остали краткорочни финансијски пласмани
239 Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана
24 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
240 Хартије од вредности готовински еквиваленти
241 Текући (пословни) рачуни
242 Издвојена новчана средства и акредитиви
243 Благајна
244 Девизни рачун
245 Девизни акредитиви
246 Девизна благајна
248 Остала новчана средства
249 Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена
27 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
270 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса)
271 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса)
272 Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи
273 Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи
274 Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи
275 Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи
276 Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица
277 Накнадно враћен порез на додату вредност купцима страним држављанима
278 ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима
279 Потраживања за више плаћени порез на додату вредност
29 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
290 Губитак изнад висине капитала
291 Унапред плаћени трошкови
292 Потраживања за нефактурисани приход
293 Разграничени трошкови по основу обавеза
298 Одложена пореска средства
299 Остала активна временска разграничења
      Класа 3: КАПИТАЛ
30 ОСНОВНИ КАПИТАЛ
300 Акцијски капитал
301 Удели друштава с ограниченом одговорношћу
302 Улози  
303 Државни капитал
304 Друштвени капитал
305 Задружни удели
306 Емисиона премија
309 Остали основни капитал
31 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
310 Уписане а неуплаћене акције
311 Уписани а неуплаћени удели и улози
32 РЕЗЕРВЕ
321 Законске резерве
322 Статутарне и друге резерве
33 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ
330 Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
331 Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања
332 Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
333 Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава
334 Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања
335 Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање
336 Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
337 Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају
34 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
340 Нераспоређени добитак ранијих година
341 Нераспоређени добитак текуће године
35 ГУБИТАК
350 Губитак ранијих година
351 Губитак текуће године
      Класа 4: ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
40 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
400 Резервисања за трошкове у гарантном року
401 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
402 Резервисања за задржане кауције и депозите
403 Резервисања за трошкове реструктурирања
404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
405 Резервисања за трошкове судских спорова
409 Остала дугорочна резервисања
41 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
410 Обавезе које се могу конвертовати у капитал
411 Обавезе према матичним и зависним правним лицима
412 Обавезе према осталим повезаним правним лицима
413 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана
414 Дугорочни кредити и зајмови у земљи
415 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству
416 Обавезе по основу финансијског лизинга
419 Остале дугорочне обавезе
42 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
420 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица
421 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица
422 Краткорочни кредити и зајмови у земљи
423 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
424 Део дугорочних кредита који доспева до једне године
425 Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године
426 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности
427 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји
429 Остале краткорочне финансијске обавезе
43 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
430 Примљени аванси, депозити и кауције
431 Добављачи матична и зависна правна лица у земљи
432 Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству
433 Добављачи остала повезана правна лица у земљи
434 Добављачи остала повезана правна лица у иностранству
435 Добављачи у земљи
436 Добављачи у иностранству
439 Остале обавезе из пословања
44 ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
440 Обавезе према увознику
441 Обавезе по основу извоза за туђ рачун
442 Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
449 Остале обавезе из специфичних послова
45 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА
450 Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају
451 Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
452 Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
453 Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
454 Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
455 Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају
456 Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају
46 ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ
460 Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
461 Обавезе за дивиденде
462 Обавезе за учешће у добитку
463 Обавезе према запосленима
464 Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора
465 Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
466 Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године
467 Обавезе за краткорочна резервисања
469 Остале обавезе
47 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
470 Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)
471 Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)
472 Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по општој стопи
473 Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по посебној стопи
474 Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по општој стопи
475 Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по посебној стопи
476 Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину
479 Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза
48 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
480 Обавезе за акцизе
481 Обавезе за порез из резултата
482 Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова
483 Обавезе за доприносе који терете трошкове
489 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
49 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
490 Унапред обрачунати трошкови
491 Обрачунати приходи будућег периода
494 Разграничени зависни трошкови набавке
495 Одложени приходи и примљене донације
496 Разграничени приходи по основу потраживања
498 Одложене пореске обавезе
499 Остала пасивна временска разграничења
      Класа 5: РАСХОДИ
50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
500 Набавка робе
501 Набавна вредност продате робе
502 Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје
51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
510 Набавка материјала
511 Трошкови материјала за израду
512 Трошкови осталог материјала (режијског)
513 Трошкови горива и енергије
514 Трошкови резервних делова
515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара
52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ
520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
522 Трошкови накнада по уговору о делу
523 Трошкови накнада по ауторским уговорима
524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима
525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора
526 Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора
529 Остали лични расходи и накнаде
53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
530 Трошкови услуга на изради учинака
531 Трошкови транспортних услуга
532 Трошкови услуга одржавања
533 Трошкови закупнина
534 Трошкови сајмова
535 Трошкови рекламе и пропаганде
536 Трошкови истраживања
537 Трошкови развоја који се не капитализују
539 Трошкови осталих услуга
54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
540 Трошкови амортизације
541 Трошкови резервисања за гарантни рок
542 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
543 Резервисања за задржане кауције и депозите
544 Резервисања за трошкове реструктурирања
545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
549 Остала дугорочна резервисања
55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
550 Трошкови непроизводних услуга
551 Трошкови репрезентације
552 Трошкови премија осигурања
553 Трошкови платног промета
554 Трошкови чланарина
555 Трошкови пореза
556 Трошкови доприноса
559 Остали нематеријални трошкови
56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
560 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
561 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима
562 Расходи камата (према трећим лицима)
563 Негативне курсне разлике (према трећим лицима)
564 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима)
565 Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања
566 Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног добитка
569 Остали финансијски расходи
57 ОСТАЛИ РАСХОДИ
570 Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
571 Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава
572 Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности
573 Губици од продаје материјала
574 Мањкови
575 Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви
576 Расходи по основу директних отписа потраживања
577 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
579 Остали непоменути расходи
58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
580 Обезвређење биолошких средстава
581 Обезвређење нематеријалних улагања
582 Обезвређење некретнина, постројења и опреме
583 Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају
584 Обезвређење залиха материјала и робе
585 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана
589 Обезвређење остале имовине
59 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА
590 Губитак пословања које се обуставља
591 Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика
592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне
599 Пренос расхода
      Класа 6: ПРИХОДИ
60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
600 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту
601 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту
602 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту
603 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту
604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
605 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
610 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту
611 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту
612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту
613 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту
614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
615 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту
62 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
620 Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе
621 Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе
63 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
630 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга
631 Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга
64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
640 Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина
641 Приходи по основу условљених донација
65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
650 Приходи од закупнина
651 Приходи од чланарина
652 Приходи од тантијема и лиценцних накнада
659 Остали пословни приходи
66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
660 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
661 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
662 Приходи од камата (од трећих лица)
663 Позитивне курсне разлике
664 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
665 Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана
669 Остали финансијски приходи
67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ
670 Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
671 Добици од продаје биолошких средстава
672 Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
673 Добици од продаје материјала
674 Вишкови
675 Наплаћена отписана потраживања
676 Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
677 Приходи од смањења обавеза
678 Приходи од укидања дугорочних резервисања
679 Остали непоменути приходи
68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
680 Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
681 Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања
682 Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме
683 Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају
684 Приходи од усклађивања вредности залиха
685 Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана
689 Приходи од усклађивања вредности остале имовине
69 ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА
690 Добитак пословања које се обуставља
691 Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика
692 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне
699 Пренос прихода
      Класа 7: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА
70 ОТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ
700 Отварање главне књиге
71 ЗАКЉУЧАК РАЧУНА УСПЕХА
710 Расходи и приходи
711 Добитак и губитак пословања које се обуставља
712 Пренос укупног резултата
72 РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА
720 Добитак или губитак
721 Порески расход периода
722 Одложени порески расходи и приходи периода
723 Лична примања послодавца
724 Пренос добитка или губитка
73 ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА
730 Изравнање рачуна стања
74 СЛОБОДНА ГРУПА
      Класа 8: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
88 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
880 Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп)
881 Преузети производи и роба за заједничко пословање
882 Роба узета у комисион и консигнацију
883 Материјал и роба примљени на обраду и дораду
884 Дата јемства, гаранције и друга права
885 Хартије од вредности које су ван промета
889 Имовина код других субјеката
89 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
890 Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп)
891 Обавезе за преузете производе и робу за заједничко пословање
892 Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију
893 Обавезе за материјал и робу примљену на обраду и дораду
894 Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права
895 Обавезе за хартије од вредности које су ван промета
899 Обавезе за имовину код других субјеката
      Класа 9: ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА
90 РАЧУНИ ОДНОСА С ФИНАНСИЈСКИМ КЊИГОВОДСТВОМ
900 Рачун за преузимање залиха
901 Рачун за преузимање набавке материјала и робе
902 Рачун за преузимање трошкова
903 Рачун за преузимање прихода
91 МАТЕРИЈАЛ И РОБА
910 Материјал
911 Роба  
912 Производи и роба у продавницама произвођача
92 РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ УПРАВЕ И ПОМОЋНИХ ДЕЛАТНОСТИ
93 РАЧУНИ ГЛАВНИХ ПРОИЗВОДНИХ МЕСТА ТРОШКОВА
94 РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА УПРАВЕ, ПРОДАЈЕ И СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ
95 НОСИОЦИ ТРОШКОВА
950 до 957 Носиоци трошкова
958 Полупроизводи сопствене производње
959 Одступања у трошковима носиоца трошкова
96  
960 до 968 Готови производи
969 Одступања у трошковима готових производа
97 СЛОБОДНА ГРУПА
98 РАСХОДИ И ПРИХОДИ
980 Трошкови продатих производа и услуга
981 Набавна вредност продате робе
982 Трошкови периода
983 Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака
985 Слободан рачун
986 Приходи по основу производа и услуга
987 Приходи по основу робе
988 Слободан рачун
989 Други приходи
99 РАЧУНИ ДОБИТКА, ГУБИТКА И ЗАКЉУЧКА
990 Пословни добитак и губитак
991 Губитак и добитак по основу продаје материјала
992 Мањкови материјала и робе
993 Отписи материјала и робе
994 Вишкови материјала и робе
999 Закључак обрачуна трошкова и учинака

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.