Увод

Да би у потпуности предузеће заштитило своје интересе, неопходно је да има, у зависности које је величине, свог правника или правну службу. Пракса је показала да велики број предузетника и малих правних лица очекује од свог књиговође и овај део посла. Истина, постоје књиговође који познају добар део привредног права али ако у исто време имају и велики број клијената једноставно не успевају да обаве и тај део задатка. Тако клијенти остају у заблуди да су правно "покривени" док њихов књиговођа одрађује само део свог посла.

Истина излази на видело, када клијент као послодавац наиђе на проблем и то у виду досуђених казнених мера од стране надлежних органа. На жалост, у тим тренуцима је касно реаговати. Проблеми се јављају у разним односима: са дужницима, са повериоцима, у спољној трговини, у производњи, са својим запосленима итд... Дакле, привредно право је једно поље коме се ваља посветити и стицати посебно искуство.

Уколико желите да проверите вашу тренутну позицију на овом пољу, можете нам путем интернета на пример послати неки уговор о раду, фактуру, неки правилник итд... а ми ћемо вам уз повољну надокнаду одговорити једним опширним и детаљним објашњењем где вам се налазе недостаци позивајући се на законску регулативу. Уколико будете желели, моћићемо да вам пошаљемо и ново решење.

Наша правна служба

Наша агенција, осим књиговодствених и рачуноводствених послова, пружа и правне услуге. То значи да можете да будете и правно покривени уз веома повољну надокнаду. Осим професионалног рачуновође, имали бисте и правника који би мислио на ваше пословање. Била би вам обезбеђена могућност да добијете правну помоћ са наше стране. Предноси се увећавају пошто су правник и рачуновођа део тима тако да у потпуности схватају вашу позицију. Тако се доносе још квалитетнија решења.

Сваки члан нашег тима мора да буде компијутерски писмен да би могао веома брзо да буде приступачан клијенту. То значи да сваки појединац може да користи наше услуге са целе територије Републике Србије па и шире.

Осим што редовно пратимо законску регулативу, имате могућност и вас да редовно обавештавамо о променама.

Осим константне едукације, трудимо се и да посећујемо организоване семинаре и предавања од стране државних органа и приватних школа. Користимо сваку прилику у да стекнемо сваку неопходну лиценцу да би наши клијенти уживали квалитетне услуге.

Наше услуге

 • РАДНИ ОДНОСИ
  • ПРАВИЛНИК О РАДУ
  • ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
  • УГОВОРИ О РАДУ
  • ПРАВИЛНИК О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ
  • УГОВОРИ О ДОПУНСКОМ РАДУ
  • ГОДИШЊИ ОДМОРИ
  • СВА АКТА У ВЕЗИ СА ЗАПОСЛЕНИМА СА ОДРЕЂЕНИМ СТЕПЕНИМА ИНВАЛИДИТЕТА
  • КОНКУРСИ ЗА ПОСАО
  • ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА РАДНИМ ОДНОСИМА
  • РЕШЕЊА ПОСЛОДАВЦА
  • ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
  • КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ
  • СЛУЖБЕНИ ПУТ
  • МИРОВАЊЕ И ОДСУСТВОВАЊЕ
  • НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
  • ОВЛАШЋЕЊА
  • ПЛАЋЕНА ОДСУСТВА
  • ОТПРЕМНИНЕ
  • ПОДСТИТАЦИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  • ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
  • Обавештења запосленима о последицима
  • Решење о престанку радног односа
  • Споразум о престанку радног односа
  • Захтев за раскид радног односа
  • ПРЕВОЗ ОД ПОСЛА ДО КУЋЕ
  • ШТЕТА ЗАПОСЛЕНОГ
  • СТИПЕНДИРАЊЕ
  • ВОЛОНТИРАЊЕ
  • итд...
 • РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ДРУГИМ ПРАВНИХ ЛИЦА
  • ИЗРАДА ОСНИВАЧКОГ АКТА
  • ИЗРАДА СТАТУТА
  • ПОПУЊАВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ СА СЛЕДЕЋИМ ГЕНЕРАЛНИМ ПОДАЦИМА:
  • пословно име
  • адреса седишта
  • датум оснивања
  • датум уписа, промене или брисања податка или документа
  • матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено и регистарски број
  • порески идентификациони број (ПИБ)
  • регистарске бројеве додељене од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање
  • време трајања, ако је привредно друштво основано на одређено време
  • правну форму
  • шифру претежне делатности
  • податак о заступнику и границе његових овлашћења
  • основни (регистровани) капитал
  • удео и улог члана
  • процену вредности неновчаног улога или потврду надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога
  • ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА
  • ПОПУЊАВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ И БРИСАЊА
  • ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА ОДЛУКУ РЕГИСТРАТОРА
  • ДОБИЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА
  • РЕЗЕРВАЦИЈА НАЗИВА
  • Овера документације и Apostille
 • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА
  • Уговор о оснивању провредних друштва
  • Процес регистрације код Агенције за привредни регистар
  • Евиденције директора
  • Одлуке директора
  • Записници са скупштине
  • Одлуке скупштина
  • ГОДИШЊИ ОДМОРИ
  • СВА АКТА У ВЕЗИ СА ЗАПОСЛЕНИМА СА ОДРЕЂЕНИМ СТЕПЕНИМА ИНВАЛИДИТЕТА
  • КОНКУРСИ ЗА ПОСАО
  • ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА РАДНИМ ОДНОСИМА
  • РЕШЕЊА ПОСЛОДАВЦА
  • ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
  • КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ
  • СЛУЖБЕНИ ПУТ
  • МИРОВАЊЕ И ОДСУСТВОВАЊЕ
  • НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
  • ОВЛАШЋЕЊА
  • ПЛАЋЕНА ОДСУСТВА
  • ОТПРЕМНИНЕ
  • ПОДСТИТАЦИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  • ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
  • Обавештења запосленима о последицима
  • Решење о престанку радног односа
  • Споразум о престанку радног односа
  • Захтев за раскид радног односа
  • ПРЕВОЗ ОД ПОСЛА ДО КУЋЕ
  • ШТЕТА ЗАПОСЛЕНОГ
  • СТИПЕНДИРАЊЕ
  • ВОЛОНТИРАЊЕ
  • Ликвидација привредних друштава
  • Покретање поступка ликвидације
  • Обавештавање поверилаца
  • Статус привредног друштва и ликвидационог управника за време ликвидације
  • Финансијско извештавање привредних друштава у поступку ликвидације
  • Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације
  • Финансијско извештавање у току поступка ликвидације
  • Финансијско извештавање на крају поступка ликвидације
  • Пореске обавезе у поступку ликвидације
  • Додељивање ПИБ привредним друштвима у ликвидацији
  • Пореске обавезе на дан отварања поступка ликвидације
  • Пореске обавезе у току поступка ликвидације
  • Пореске обавезе по основу закључења поступка ликвидације
  • Отварање и гашење рачуна код банке у поступку ликвидације
  • Окончање поступка ликвидације
  • Исплате власницима друштва по окончању поступка ликвидације
  • Стечај привредног друштва
  • Стечајни поступак
  • Услови за покретање стечај ног поступка
  • Надлежност суда и органи стечајног поступка
  • Основне процесне одредбе, странке и учесници у поступку
  • Покретање стечајног поступка и претходни стечајни поступак
  • Решење о покретању стечајног поступка
  • Стечајна маса
  • Утврђивање потраживања
  • Побијање правних радњи стечајног дужника
  • Уновчење и деоба стечајне масе, намирење и закључење стечајног поступка
  • Лична управа предузетника
  • Реорганизација
  • Посебна правила у спровођењу стечаја
  • Гашење и отварање рачуна код банке у стечајном поступку
  • Награда за рад и накнада трошкова стечајном управнику
  • Финансиј ско извештавање привредних друштава у поступку стечаја
  • Финансијско извештавање на почетку поступка стечаја
  • Финансијско извештавање у току стечајног поступка
  • Финансијско извештавање на крају стечајног поступка
  • Финансијско извештавање у поступку реорганизације стечајног дужника
  • Консолидовање финансијских извештаја правних лица у стечају
  • Чување финансијских извештаја и докумената ликвидираних привредних друштава у по ступку стечаја
  • Пореске обавезе у стечајном поступку
  • Пореске обавезе по основу закључења стечајног поступка
  • итд...
 • БЕЗБЕДНОСТ СТАНОВНИШТВА
  • Правилник о заштити пожара
  • Санациони план за октлањање последице пожара
  • Правила заштите од пожара
  • План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова
  • Обавештење о забрани вршења злостављања и сексусално изнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања
  • Обавештење запосленима о забрани вршења злостављања на раду и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања
  • Правилник о начину, условима и поступку решавања приговора потрошача
  • Правилник о решавању приговора, односно рекламације на пружену услугу
  • итд...
 • БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  • АКТ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
  • РЕШЕЊЕ ИЛИ ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
  • Одлука о покретању поступка процене ризика
  • Организација оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
  • Остале евиденције у области безбедностии здравља на раду
  • итд...
 • ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
  • Повраћај више плаћених јавних прихода
  • Поступак прекњижавања више плаћених јавних прихода
  • Подношење захтева за прекњижавање
  • Обрачун камате
  • Захтев за одлагање плаћања пореског дуга
  • итд...
 • АРХИВА
  • Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја
  • Правилник о чувању пословне тајне
  • Књига одлука
  • Заводни печати
  • Књига обавештења и наредба
  • Одлуке скупштина
  • ГОДИШЊИ ОДМОРИ
  • СВА АКТА У ВЕЗИ СА ЗАПОСЛЕНИМА СА ОДРЕЂЕНИМ СТЕПЕНИМА ИНВАЛИДИТЕТА
  • КОНКУРСИ ЗА ПОСАО
  • ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА РАДНИМ ОДНОСИМА
  • РЕШЕЊА ПОСЛОДАВЦА
  • ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
  • КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ
  • СЛУЖБЕНИ ПУТ
  • МИРОВАЊЕ И ОДСУСТВОВАЊЕ
  • НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
  • ОВЛАШЋЕЊА
  • ПЛАЋЕНА ОДСУСТВА
  • ОТПРЕМНИНЕ
  • ПОДСТИТАЦИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  • ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
  • Обавештења запосленима о последицима
  • Решење о престанку радног односа
  • Споразум о престанку радног односа
  • Захтев за раскид радног односа
  • ПРЕВОЗ ОД ПОСЛА ДО КУЋЕ
  • ШТЕТА ЗАПОСЛЕНОГ
  • СТИПЕНДИРАЊЕ
  • ВОЛОНТИРАЊЕ
  • итд...

Зашто правник?

 • обезбеђен правник
 • брзи одговори
 • доступност
 • редовно праћење законске регулативе
 • обавештавање о новим законима
 • правна покривеност
 • лиценце

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.