УКРАТКО

Пружамо све врсте услуга нашим клијентима из области књиговодства и рачуноводства. Да би смо појаснили шта све то обухвата, покушаћемо детаљније да разложимо ову област у главне организационе делове и задатке. У зависности од величине и потребе клијента ми вршимо неопходну организацију и одабир услуга.

КЊИГОВОДСТВО

Књиговодство представља рачунску основу јер оно обезбеђује податке који се даље, на различите начине примењују у преосталим деловима рачуноводства.
Основни задаци књиговоства су:

 • прикупљање књиговодствених исправа која доказују настанак пословних промена
 • провера исправности књиговодствених исправа
 • класификација књиговодствених исправа према пословним догађајима на које се односе
 • евентуална рекласификација књиговодствених исправа према пословним догађајима на које се односе
 • евидентирање пословних догађаја хронолошки
 • чување пословних догађаја хронолошки
 • вођење главне књиге
 • књиговодство основних средстава
 • књиговодство потраживања
 • књиговодство обавеза
 • књиговодство зарада
 • књиговодство трошкова
 • материјални књиговодство
 • робно књиговодство
 • пореско књиговодство


Основни циљеви књиговодства су:

 • утврђивање резултата пословања у одређеном временском периоду
 • утврђивање стања имовине, обавезе и сопственог капитала на одређени дан
 • пружање података за контролу рада лица која рукују појединим деловима имовине предузећа
 • пружање података за планирање резултата пословања, стања имовине и прилива и одлива новца
 • пружање података за контролу извршења планских величина


ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Израда финансијских извештаја у складу са општеприхваћеним рачуноводственим принципима. Циљ је испуњење информативних захтева екстерним корисницима. Оно обухвата:

 • Израда финансијских извештаја за државу
 • Израда финансијских извештаја за власнике
 • Израда финансијских извештаја за кредиторе
 • Израда финансијских извештаја за главне купце
 • Израда финансијских извештаја за радничке синдикате
 • Израда финансијских извештаја за државне агенције
 • Израда финансијских извештаја за јавност

 • САСТАВЉАЊЕ, ДОСТАВЉАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
  • Састављање годишњих финансијских извештаја
  • Достављање финансијских извештаја Агенцији
  • Замена финансијских извештаја
  • Контрола финансијских извештаја
  • Регистрација финансијских извештаја и издавање потврде о регистрацији
  • Обрада финансијских извештаја
  • Објављивање финансијских извештаја
  • Достављање финансијских извештаја Пореској управи
  • Достављање финансијских извештаја Девизном инспекторату
  • Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја
  • ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
  • САСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАДА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА MAЛA ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ НИСУ ПРИМЕЊИВАЛИ МСФИ
  • САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА БИЛАНС УСПЕХА
  • САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА БИЛАНС СТАЊА
  • САСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКОГ АНЕКСА
  • САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
  • САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОМЕНАМА HA КАПИТАЛУ
  • НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
 • ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

  НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
  Процењивање позиција неуплаћеног уписаног капитала
  Поступци на дан биланса

  НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
  Основица за амортизацију и методе амортизације
  Обелодањивање
  Процењивање позиција нематеријалних улагања
  Процењивање позиција нематеријалних улагања код малих правних лица и предузетника који не примењују МРС/МСФИ

  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
  Намена средства и разврставање у групе средстава
  Некретнине, постројења и опрема
  Инвестиционе некретнине

  БИОЛОШКА СРЕДСТВА
  Фер вредност биолошких средстава
  Признавање процене биолошких средстава пo фер вредности у пореском билансу
  Вредновање биолошких средстава пo набавној вредности

  ПРОЦЕЊИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА
  Класификација и вредновање финансијских пласмана
  Учешћа у капиталу
  Дужничке хартије од вредности
  Дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству
  Сопствене акдије и сопствени удели
  Употреба резерви за откуп сопствених акција
  Остали дугорочни пласмани
  Умањење вредности дугорочних финансијских пласмана

  ЗАЛИХЕ
  Залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара
  Обрачун утрошка материјала
  Књижење материјала преко рачуна 910
  Материјал у оквиру обрачуна трошкова учинака
  Недовршена производња
  Залихе робе
  Стална средства намењена продаји
  Дати аванси за залихе и услуге
  Обрачун залиха недовршене производње и готових производа
  Процењивање залиха недовршене производње и готових производа
  Трошкови производње
  Главне карактеристике књиговодства трошкова и учинака
  Утврђивање цене коштања залиха недовршене производње и готових производа
  Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство
  Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену
  Процењивање залиха у пољопривредној производњи
  Процењивање залиха у грађевинарству
  Обелодањивање информација о залихама у финансијским извештајима

  КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
  Краткорочна потраживања
  Краткорочни финансијски пласмани
  Готовински еквиваленти и готовина

  ПОРЕЗ HA ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
  Унапред плаћени трошкови
  Потраживања за нефактурисани приход
  Разграничени трошкови пo основу обавеза
  Разграничени порез на додату вредност
  Одложена пореска средства
  Остала активна временска разграничења
  Губитак изнад висине капитала

  КАПИТАЛ
  Основни и остали капитал
  Неуплаћени уписани капитал
  Резерве
  Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици
  Нераспоређена добит
  Губитак
  Губитак изнад висине капитала - карактеристична књижења

  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
  Дугорочна резервисања
  Обавезе
  Обавезе у страној валути
  Дугорочне обавезе
  Краткорочне финансијске обавезе
  Обавезе из пословања
  Обавезе пo основу зарада и накнада зарада
  Усаглашавање обавеза
  Обавезе за ПДВ
  Пасивна временска разграничења
  Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са МРС
  Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију
  Разлози насталих актуарских добитака/губитака
  Јубиларне награде
  Признавање расхода и прихода
  Признавање расхода и прихода у пореском билансу
  Накнађивање разграничених курсних разлика и ефеката „валутне клаузуле“ у финансијским извештајима
  Примена МРС/МСФИ при утврђивању резултата пословања у финансијским извештајима
  Измене у обрачуну затезних камата
  Разлике пo уговореној „валутној клаузули“, не само пo средњем курсу, него и пo продајном курсу централне и пословне банке, не коригују обавезу за плаћање ПДВ
  Редослед у обављању обрачуна и поступака при утврђивању расхода, прихода и финансијског резултата -147
  ПРИЗНАВАЊЕ РАСХОДА
  Пословни расходи (групе рачуна 50 до 55)

  УТВРЂИВАЊЕ ПРИХОДА
  Приходи од продаје робе (група рачуна 60)
  Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61)
  Приходи од активирања учинака и робе (група рачуна 62)
  Промена вредности залиха учинака (група рачуна 63)
  Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. (група рачуна 64)
  Други пословни приходи (група рачуна 65)
  Финансијски приходи (група рачуна 66)
  Остали приходи (група рачуна 67)
  Приходи од усклађивања вредности имовине (група рачуна 68)
  Добитак пословања које се обуставља (група рачуна 69)
  Утврђивање резултата пословања
  Закључак рачуна и пренос расхода
  Закључак рачуна и пренос прихода
  Закључак рачуна успеха
  Утврђивање добити или губитка пре опорезивања
  Утврђивање нето добитка или нето губитка
  Примери утврђивања пословног резултата пословања
  Зарада пo акцији
  Обичне, преференцијалне и потенцијалне обичне акције
  Обрачунавање зараде пo акцији
  Ретроактивно прерачунавање свих упоредивих зарада пo акцијама
  Исказивање зараде пo акцији у Билансу успеха
  Догађаји након датума биланса стања
  Одобравање и усвајања финансијских извештаја
  Корективни догађаји након дана биланса стања
  Некорективни догађаји након дана биланса стања
  Догађаји након дана биланса стања код малих правних лица и предузетника који не примењују МСФИ
  Обрачун курсних разлика и ефеката валутне клаузуле на дан биланса
  Монетарне и немонетарне ставке
  Класификација спорних ставки (аванси)
  Накнађивања сразмерног износа разграничених курсних разлика и ефеката валутне клаузуле

 • КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
  • Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре
  • Замена консолидованих финансијских извештаја
  • Достављање усвојених ревидираних консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре
  • Финансијско извештавање о повезаним привредним друштвима према Закону о привредним друштвима
  • Рачуноводствено обухватање улагања у зависна правна лица, придружена правна лица и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица
  • Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу
  • Састављање образаца консолидованог биланса успеха и консолидованог биланса стања
  • Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине
  • Консолидовани извештај о променама на капиталу
  • Састављање консолидованог Статистичког анекса
  • Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје
  • Достављање биланса успеха зависног правног лица у иностранству Девизном инспекторату
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ НЕ ПРИМЕЊУЈУ МРС ОДНОСНО МСФИ
  • Примена Правилника о Контном оквиру за привредна друштва
  • Процењивање позиција биланса стања и биланса успеха
  • Неуплаћени уписани капитал
  • Процењивање нематеријалних улагања, основних средстава и обрачун амортизације
  • Исправљање грешака из претходне и ранијих година
  • Догађаји након биланса стања
  • Дугорочна резервисања
  • Губици и добици пословања који се обустављају
  • Одложени порески расходи и приходи периода
  • Састављање и подношење образаца финансијских извештаја
 • САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА
  • Састављања финансијских извештаја банака у складу са међународним стандардима финансијског извештавања
  • Усклађивање рачуноводствених политика
  • Обелодањивање позиција биланса стања
  • Биланс успеха према МСФИ 7
  • Резервисања за потенцијалне губитке
  • Процењивање хартија од вредности
  • Кредити и други пласмани
  • Стална средства
  • Приказивање обавеза и капитала
  • Извештај о променама на капиталу и резервама
  • Одложена пореска средства и обавезе
  • Извештај о токовима готовине
  • Напомене уз финансијске извештаје
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ОГРАНКЕ У ИНОСТРАНСТВУ
  • Састављање финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава
  • Примена законске регулативе
  • Примена МРС/МСФИ и интерне регулативе
  • Обрасци за састављање финансијских извештаја
  • Извештај о ревизији финансијских извештаја
  • Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга
  • Достављање финансијских извештаја Агенцији
  • Обелодањивања у складу са МРС 17 - ЛизингРАЧУНОВОДСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ (БУЏЕТИРАЊЕ)

Обухвата прикупљање, сређивање и обраду података о будућем пословању. Рачуноводство планирања се дели на:

 • план прихода
 • план трошкова
 • план профита (оперативни буџет)
 • план амортизације
 • план зарада
 • план инвестиција
 • компарирање остварених резултата са планираним резултатима пословања
 • састављање финансијског плана по појединим оделењима
 • план готовине
 • планирање капиталнох буџета

РАЧУНОВОДСТВЕНА КОНТРОЛА

Контрола обухвата следеће:

 • контрола улазне документације
 • контрола излазне документације
 • контрола књиге обрачуна (главне књиге и аналитике)
 • интерна рачуноводствена ревизија
 • контрола књиге предрачуна

Интерна контрола је одговорна за поузданост рачуноводствених извештаја, заштиту ресурса од крађа или расипања и конзистентност политике датог трговинског предузећа на свим нивоима пословања.


РАЧУНОВОДСТВЕНА АНАЛИЗА

Испитивање и оцена финансијских позиција и резултата пословања на бази стварних и планираних величина, идентификовање фактора са позитивним и негативним дејством, предлагање одговорајућих мера. ЦИЉ: Што лакше прилагођавање веома динамичном окружењу

 • анализа прихода
 • анализа трошкова
 • анализа профита
 • анализа калкулација
 • анализа ефективности инвестиција
 • анализа средстава и њихових извора
 • КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕТОДА ПРОЦЕНЕ ПРИНОСНЕ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
   • Методе процене приносне вредности капитала • Метода после и метода пре сервисирања дугова • Заједничке карактеристике метода процене приносне вредности капитала • Анализа тржишног положаја • Финансијска анализа • Пројектовање биланса успеха и нето новачног тока • Пројекција новчаних токова • Пројекција новчаног тока после сервисирања дугова • Пројекција нето новчаног тока пре сервисирања дугова • Компаративна анализа новчаног тока пре и после сервисирања дугова • Дисконтна стопа
 • ДИСКОНТНА СТОПА ПО МЕТОДИ ПРЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГОВА
   • Компаративна анализа дисконтне стопе • Резидуална вредност • Приносна вредност капитала • Компаративна анализа • Процена вредности акционарског друштва • Књиговодствена вредност капитала • Имовинска вредност капитала
 • ПРИНОСНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА
   • Пројекција биланса успеха • Пројекција нето новчаног тока обртних средстава • Пројекција слободног новчаног тока • Дисконтна стопа • Резидуална вредност • Тест процењене вредности капитала
 • АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
  • Хоризонтална и вертикална анализа
  • Показатељи ликвидности
  • Показатељи финансијске структуре и сигурности
  • Показатељи обрта
  • Показатељи рентабилности
  • Важност напомена уз финансијске извештаје
  • Важност извепггаја о променама на капиталу
  • Стандарди за поређење
 • КВАНТИФИЦИРАЊЕ И АНАЛИТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РАЦИО БРОЈЕВА
   1. Рациа ликвидности (рациа краткорочне финансијске равнотеже) 2. Рациа дугорочне финансијске равнотеже 3. Рациа структуре имовине 4. Рациа структуре капитала 5. Рациа ефикасности управљања 6. Рациа структуре расхода 7. Рациа струкуре прихода 8. Рациа рентабилности 9. Рациа економичности 10. Рациа продуктивности 11. Рациа тржишне вредности акција

ЛИКВИДАТУРА

 • Контрола улазне и излазне документације;
 • Оперативна евиденција купаца и добављача;
 • Евиденција примљених и датих средстава обезбеђења;
 • Праћење благајничких трошкова и докумената;
 • Редовно подношење извештаја;


РАЧУНОВОДСТВО ПОРЕЗА

Неопходне радње ради задовољења текућих пореских закона.

 • обрачун пореза
 • пријава пореза
 • плаћање пореза
 • ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ
  • Пореско планирање као инструмент за законско смањење пореских обавеза привредног субјекта
  • Пореско планирање у оквиру исте пореске јурисдикције
  • Избор облика пословног организовања између привредног друштва и предузетника
  • Пореско планирање и избор финансијске структуре
  • Планирање финансирања пословања из одложених пореских обавеза
  • Пореско планирање код примене посредних (индиректних) пореза
  • Међународно пореско планирање
  • Пореско планирање у земљи извора дохотка
  • Пореско планирање на путу од државе извора до државе резидентства инвеститора
  • Пореско планирање у држави резидентства инвеститора

РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА

Прикупљање и интерпретирање података о трошковима са различитих аспекта.

 • идентификација природних трошкова
 • идентификација општих трошкова
 • идентификација трошкова по појединим функцијама (набавка, складиштење, продаја и управа)
 • идентификација трошкова по каналима продаје
 • идентификација територијалних трошкова
 • идентификација трошкова по величини поруџбине
 • идентификација трошкова по купцима
 • идентификација трошкова по робним групама
 • идентификација трошкова по артиклима
 • идентификација трошкова приликом увођења новог производа
 • идентификација трошкова приликом освајања тржишта

ИНТЕРНА РЕГУЛАТИВА

 • Правилник о рачуноводственим политикама
 • Правилник о трошковима рекламе и пропаганде о трошковима репрезентације
 • Општи акт о условима и начину плаћања и наплате у динарима, чувања ХОВ, контроли благајничког пословања, начину примопредаје благајне , и благајничком максимуму и др
 • Општи акт о шкослкој спреми, радно искуство и остале услове за лица која воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје
 • Општи акт о одређивању лица запосленог код правног лица и предузетника коме поверава вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја
 • Обавештење о разврставању правног лица
 • ПОПИС
 • Упуство за рад комисије за попис
 • Одлуке о попису и образовању комисије за попис
 • Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза
 • Извештај комисије за попис
 • План рада комисије за попис


Зашто баш ми?

 • константно пратимо промену закона
 • пратимо и користимо нове рачуноводствене стандарде
 • прилагођавамо рачуноводствене политике потребама клијента
 • саветујемо клијенте да не плаћају сувишне порезе
 • улажемо у стручну литературу
 • користимо савреме програме и технологије у раду
 • одлично познајемо рад са рачунарима што нам даје предност у брзини рада
 • обавештавамо клијенте о новим законским прописима
 • имамо стручне сараднике и саветнике и у другим областима
 • ширимо повезану мрежу пословних људи
 • спремни смо да пружамо услуге корисницима из целе Србије
 • спремни смо да пружамо услуге потенцијалним инвеститорима
 • дигиталним потписом у најкрећем року вршимо пријаву и одјаву запослених са осигурања
 • дигиталним потписом пријављујемо порезе путем интернета

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.