<
Redni broj Trezor Račun za uplatu javnih prihoda Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziva na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
          TEKUĆI PRIHODI        
          POREZI        
          POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE        
          Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica        
          Porez na zarade        
1. 840 711111 843 52 Porez na zarade 53 1 PU 1,2,3,4
          Porez na prihode od samostalnih delatnosti        
2. 840 711121 843 25 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
3. 840 711122 843 32 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
          Porez na prihode od autorskih prava        
4. 840 711131 843 95 Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 53 1 PU 4
          Porez na prihode od imovine        
5. 840 711141 843 68 Porez na dividende i udele u dobiti 53 1 PU 4
6. 840 711142 843 75 Porez na prihode od kamate 53 1 PU 4
7. 840 711143 843 82 Porez na prihode od nepokretnosti 53 1 PU 1,2
8. 840 711144 843 89 Porez na kapitalne dobitke, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
9. 840 711145 843 96 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 53 1 PU 1,2
10. 840 711146 843 6 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
11. 840 711147 843 13 Porez na zemljište 53 1 LPA 1,2
12. 840 711148 843 20 Porez na prihode od nepokretnosti po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
13. 840 711149 843 27 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
          Porez na dobitke od igara na sreću        
14. 840 711151 843 41 Porez na dobitke od igara na sreću 53 1 PU 4
          Porez na prihode od osiguranja lica        
15. 840 711161 843 14 Porez na prihode od osiguranja lica 53 1 PU 1,2
          Godišnji porez na dohodak građana        
16. 840 711171 843 84 Godišnji porez na dohodak građana 53 1 PU 4
          Samodoprinosi        
17. 840 711181 843 57 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine 53 1 LPA 1,2
18. 840 711182 843 64 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada 53 1 LPA 1,2
19. 840 711183 843 71 Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva 53 1 LPA 1,2
20. 840 711184 843 78 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 53 1 LPA 1,2
21. 840 711185 843 85 Samodoprinos na vrednost imovine 53 1 LPA 1,2
          Porez na druge prihode        
22. 840 711191 843 30 Porez na ostale prihode 53 1 PU 1,2
23. 840 711192 843 37 Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom 53 1 PU 1,2
24. 840 711193 843 44 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 53 1 PU 1,2
24a 840 711194 843 51 Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa 53 1 PU 1,2,3,4
          Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica        
          Porez na dobit preduzeća        
25. 840 711211 843 73 Porez na dobit preduzeća 53 1 PU 3,4
26. 840 711212 843 80 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 53 1 PU 3,4
27. 840 711213 843 87 Porez na dobit preduzeća koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima 53 1 PU 3,4
28. 840 711214 843 94 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 53 1 PU 3,4
29. 840 711215 843 4 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima 53 1 PU 3,4
30. 840 711216 843 11 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti 53 1 PU 3,4
31. 840 711217 843 18 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima 53 1 PU 3,4
          Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica        
          POREZ NA FOND ZARADA        
          Porez na fond zarada         
          Porez na fond zarada         
32. 840 712111 843 68 Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 1,2
33. 840 712112 843 75 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 53 1 PU 1,2
34. 840 712113 843 82 Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine 53 1 PU 1,2
          POREZ NA IMOVINU        
          Periodični porezi na nepokretnosti        
          Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište        
35. 840 713111 843 84 Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 53 1   4
          Porez na imovinu        
36. 840 713121 843 57 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 53 1 LPA 1,2
37. 840 713122 843 64 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 53 1 LPA 1,2
          Periodični porezi na neto imovinu        
          Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon        
          Porez na nasleđe i poklon        
38. 840 713311 843 29 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
          Porezi na finansijske i kapitalne transakcije        
          Porez na finansijske transakcije        
39. 840 713411 843 50 Porez na finansijske transakcije 53 1 PU 4
          Porez na kapitalne transakcije        
40. 840 713421 843 23 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
41. 840 713422 843 30 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
42. 840 713423 843 37 Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
43. 840 713424 843 44 Porez na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 1,2
          Drugi jednokratni porezi na imovinu        
          Drugi periodični porezi na imovinu        
          Porez na akcije na ime i udele        
44. 840 713611 843 92 Porez na akcije na ime i udele 53 1 LPA 1,2
          POREZ NA DOBRA I USLUGE        
          Opšti porezi na dobra i usluge        
          Porezi na dodatu vrednost        
45. 840 714111 843 3 Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe 53 4 PU 4
46. 840 714112 843 10 Porez na dodatu vrednost 53 4 PU 4
47. 840 714113 843 17 Porez na dodatu vrednost pri uvozu 53 4   4
48. 840 714114 843 24 Porez na dodatu vrednost za promet dobara domaćeg porekla sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija 53 4   4
          Jednofazni porezi na promet        
49. 840 714121 843 73 Porez na promet proizvoda (opšti režim) 53 4 PU 4
50. 840 714122 843 80 Porez na promet lekova sa posebne liste 53 4 PU 4
51. 840 714123 843 87 Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično 53 4 PU 4
52. 840 714124 843 94 Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 53 4   4
53. 840 714125 843 4 Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama 53 4   4
54. 840 714126 843 11 Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta 53 1   4
55. 840 714127 843 18 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom "Nedelje Crvenog krsta" od 8. do 15. maja i "Nedelje solidarnosti" od 14. do 21. septembra 53 1   4
56. 840 714128 843 25 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele godine 53 1   4
57. 840 714129 843 32 Porez na promet novih motornih vozila 53 4 PU 4
58. 840 714131 843 46 Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 53 4 PU 4
59. 840 714132 843 53 Porez na promet komunalnih usluga 53 4 PU 4
60. 840 714133 843 60 Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) 53 4 PU 4
61. 840 714134 843 67 Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 53 4 PU 4
62. 840 714135 843 74 Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 53 4 PU 4
63. 840 714136 843 81 Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću 53 4 PU 4
64. 840 714137 843 88 Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 53 4 PU 4
65. 840 714138 843 95 Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave 53 4 PU 4
66. 840 714139 843 5 Porez na promet ostalih usluga 53 4 PU 4
          Porez na premije neživotnih osiguranja        
67. 840 714141 843 19 Porez na premije neživotnih osiguranja 53 4 PU 4
          Dobit fiskalnih monopola        
          Porezi na pojedinačne usluge        
          Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima        
68. 840 714421 843 39 Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 53 1 LPA 1,2
          Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa        
69. 840 714431 843 12 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 53 1 LPA 1,2
          Sredstva za vanredne situacije        
70. 840 714441 843 82 Sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene premije osiguranja od požara u opštini na čijoj se teritoriji nalazi osigurana imovina 53 1   1,2
70a 840 714442 843 89 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
70b 840 714443 843 96 Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
70v 840 714444 843 6 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
70g 840 714445 843 13 Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
70d 840 714446 843 20 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
70đ 840 714447 843 27 Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1   4
          Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju        
          Porezi na motorna vozila        
71. 840 714511 843 87 Porez na upotrebu motornih vozila 53 1   4
72. 840 714512 843 94 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 53 1   4
73. 840 714513 843 4 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 53 1   1,2
74. 840 714514 843 11 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 53 1   1,2
75. 840 714516 843 25 Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon 53 1   1,2
76. 840 714517 843 32 Posebna naknada za registraciju određenih vozila 53 4   4
          Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara        
77. 840 714521 843 60 Porez na upotrebu mobilnog telefona 53 1   4
78. 840 714522 843 67 Porez na upotrebu plovnih objekata 53 1   4
79. 840 714523 843 74 Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica 53 1   4
80. 840 714524 843 81 Porez na registrovano oružje 53 1 PU 4
81. 840 714525 843 88 Naknada za vanredni prevoz na državnom putu 53 1   4/p
          Republička taksa za posebne proizvode i posebne aktivnosti        
82. 840 714531 843 33 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza 53 1   4
83. 840 714532 843 40 Taksa za kontrolnu markicu za video kasete 53 1   4
83a 840 714533 843 47 Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53 1   4
84. 840 714536 843 68 Posebna naknada na cigarete iz čl. 70. stav 2. Zakona o duvanu 53 1   4
          Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa        
85. 840 714541 843 6 Naknada za korišćenje voda 53 1   3,4
86. 840 714542 843 13 Naknada za zaštitu voda 53 1   3,4
87. 840 714543 843 20 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 53 1   1,2,4
88. 840 714544 843 27 Naknada za investicije u iznosu od 1% predračunske vrednosti objekta ili radova 53 1   4
89. 840 714545 843 34 Naknada za zagađivanje prirodnih bogatstava 53 1   1,2,4
90. 840 714546 843 41 Naknada za korišćenje ribarskih područja 53 1   3,4
91. 840 714547 843 48 Naknada za zagađivanje životne sredine 53 1   1,2,4
92. 840 714548 843 55 Naknada na supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese 53 1   1,2,4
93. 840 714549 843 62 Naknade od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odložen otpad 53 1   1,2,4
          Koncesione naknade i boravišne takse        
94. 840 714551 843 76 Koncesiona naknada 53 1   4
95. 840 714552 843 83 Boravišna taksa 53 1   1,2
          Opštinske i gradske naknade        
96. 840 714562 843 56 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 53 1   1,2
97. 840 714563 843 63 Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom 53 1   1,2
98. 840 714564 843 70 Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava 53 1   1,2
          Opštinske i gradske komunalne takse        
99. 840 714571 843 22 Komunalna taksa na držanje kućnih i egzotičnih životinja 53 1 LPA 1,2
100. 840 714572 843 29 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") 53 1 LPA 1,2
101. 840 714573 843 36 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije 53 1 LPA 1,2
102. 840 714574 843 43 Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju 53 1 LPA 1,2
103. 840 714575 843 50 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 53 1 LPA 1,2
104. 840 714576 843 57 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 53 1 LPA 1,2
          Naknade za korišćenje državnih puteva        
105. 840 714581 843 92 Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) 53 1   4/p
106. 840 714582 843 2 Naknada za priključenje prilaznog puta na državni put 53 1   4/p
107. 840 714583 843 9 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu 53 1   4/p
108. 840 714584 843 16 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53 1   4/p
109. 840 714585 843 23 Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu 53 1   4/p
110. 840 714586 843 30 Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta 53 1   4/p
111. 840 714587 843 37 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53 1   4/p
          Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica        
112. 840 714591 843 65 Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulica, njihovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
113. 840 714592 843 72 Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
114. 840 714593 843 79 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično, na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
115. 840 714594 843 86 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
116. 840 714595 843 93 Naknada za postavljanje objekata i sredstva za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
117. 840 714596 843 3 Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
118. 840 714597 843 10 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
119. 840 714598 843 17 Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
120. 840 714599 843 24 Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1   1,2
          Drugi porezi na dobra i usluge        
          POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE        
          Carine i druge uvozne dažbine        
          Carinske takse        
121. 840 715111 843 19 Carinske takse 53 4   4
          Carinske dažbine        
122. 840 715121 843 89 Carinske dažbine 53 4   4
          Ostale uvozne dažbine i skladištenje        
123. 840 715191 843 94 Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 53 4   4
124. 840 715192 843 4 Dažbina za carinsko evidentiranje 53 4   4
125. 840 715193 843 11 Dažbine za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima 53 4   4
          Porezi na izvoz        
          Dobit izvoznih ili uvoznih monopola        
          Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa        
          Porezi na prodaju ili kupovinu deviza        
          Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije        
          DRUGI POREZI        
          Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici        
          Komunalna taksa na firmu        
126. 840 716111 843 35 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 53 1 LPA 1,2
127. 840 716112 843 42 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 1 LPA 1,2
          Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati        
          Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"        
128. 840 716211 843 56 Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje" 53 1   4
          Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke        
129. 840 716221 843 29 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Mesec borbe protiv raka" 53 1   4
130. 840 716222 843 36 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv SIDE" 53 1   4
131. 840 716223 843 43 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" 53 1   4
132. 840 716224 843 50 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2010." 53 1   4
133. 840 716227 843 71 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Beograd 1944-2009." 53 1   4
134. 840 716228 843 78 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Deci ulice" 53 1   4
135. 840 716229 843 85 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Krov" 53 1   4
          Akcize        
          Akcize na derivate nafte        
          Akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji        
136. 840 717111 843 51 Akciza na motorni benzin 53 1 PU 4, 4/p
137. 840 717112 843 58 Akciza na dizel-goriva 53 1 PU 4, 4/p
138. 840 717113 843 65 Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa AP Kosovo i Metohija 53 1 PU 4, 4/p
139. 840 717114 843 72 Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C 53 1 PU 4, 4/p
140 840 717115 843 79 Akciza na tečni naftni gas za pogon motornih vozila 53 1 PU 4, 4/p
          Akcize na derivate nafte pri uvozu        
141. 840 717121 843 24 Akciza pri uvozu motornog benzina 53 4   4, 4/p
142. 840 717122 843 31 Akciza pri uvozu dizel-goriva 53 4   4, 4/p
143. 840 717123 843 38 Akciza pri uvozu lož ulja 53 4   4, 4/p
144. 840 717124 843 45 Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C 53 4   4, 4/p
          Akciza na duvanske prerađevine        
          Akciza na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji        
145. 840 717211 843 72 Akciza na cigarete grupe A 53 1 PU 4
146. 840 717212 843 79 Akciza na cigarete grupe B 53 1 PU 4
147. 840 717213 843 86 Akciza na cigarete grupe C 53 1 PU 4
148. 840 717214 843 93 Akciza na cigarete proizvedene u zemlji 53 1 PU 4
149. 840 717215 843 3 Akciza na ostale duvanske prerađevine 53 1 PU 4
          Akciza na duvanske prerađevine pri uvozu        
150. 840 717221 843 45 Akciza pri uvozu cigarete grupe A 53 4   4
151. 840 717222 843 52 Akciza na cigarete iz uvoza 53 4   4
152. 840 717223 843 59 Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 53 4   4
          Akciza na alkoholna pića        
          Akciza na alkoholna pića proizvedena u zemlji        
153. 840 717311 843 93 Akciza na pivo 53 1 PU 4
154. 840 717312 843 3 Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 53 1 PU 4
155. 840 717313 843 10 Akciza na niskoalkoholna pića 53 1 PU 4
156. 840 717314 843 17 Akciza na žestoka alkoholna pića i likere 53 1 PU 4
157. 840 717315 843 24 Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije 53 1 PU 4
158. 840 717316 843 31 Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 1 PU 4
159. 840 717317 843 38 Akciza na ostala alkoholna pića 53 1 PU 4
          Akciza na alkoholna pića pri uvozu        
160. 840 717321 843 66 Akciza pri uvozu piva 53 4   4
161. 840 717322 843 73 Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 53 4   4
162. 840 717323 843 80 Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza 53 4   4
163. 840 717324 843 87 Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera 53 4   4
164. 840 717325 843 94 Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića 53 4   4
165. 840 717326 843 4 Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija 53 4   4
166. 840 717327 843 11 Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 4   4
          Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića        
          Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića        
167. 840 717411 843 17 Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 53 4   4
          Akciza na kafu        
          Akciza pri uvozu kafe        
168. 840 717511 843 38 Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 53 4   4
          Druge akcize        
169. 840 717611 843 59 Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija 53 4   4
170. 840 717612 843 66 Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza 53 4   4
          JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI        
          Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica        
          Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu        
171. 840 719111 843 83 Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica        
          Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama        
172. 840 719211 843 7 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši        
173. 840 719221 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga        
174. 840 719231 843 50 Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote        
175. 840 719241 843 23 Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)        
176. 840 719251 843 93 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima        
177. 840 719261 843 66 Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
178. 840 719262 843 73 Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
179. 840 719263 843 80 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
180. 840 719264 843 87 Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
181. 840 719265 843 94 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica        
          Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih        
182. 840 719311 843 28 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica        
183. 840 719321 843 98 Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica        
184. 840 719331 843 71 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Ostali jednokratni porezi na imovinu        
          Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica        
185. 840 719411 843 49 Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
186. 840 719412 843 56 Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
187. 840 719413 843 63 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
188. 840 719414 843 70 Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
189. 840 719415 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici        
          Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet        
190. 840 719511 843 70 Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica        
          Jednokratni porez po različitim osnovama        
191. 840 719611 843 91 Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4
          SOCIJALNI DOPRINOSI        
          DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE        
          Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih        
          Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        
192. 840 721111 843 18 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica 53 1 PU 4/o
193. 840 721112 843 25 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih 53 1 PU 4/o
194. 840 721113 843 32 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih 53 1 PU 4/o
195. 840 721114 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju 53 1   4/o
196. 840 721115 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža 53 1   4/o
197. 840 721116 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara 53 1 PU 4/o
198. 840 721117 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 1 PU 4/o
          Doprinosi za zdravstveno osiguranje        
199. 840 721121 843 88 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih 53 1 PU 2/o, 4/o
          Doprinosi za slučaj nezaposlenosti        
200. 840 721131 843 61 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih 53 1 PU 4/o
          Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca        
          Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        
201. 840 721211 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 4/o
202. 840 721212 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 4/o
203. 840 721213 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca 53 1 PU 4/o
204. 840 721214 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca 53 1 PU 4/o
205. 840 721215 843 67 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac 53 1 PU 4/o
206. 840 721216 843 74 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog 53 1 PU 4/o
207. 840 721217 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1 PU 4/o
208. 840 721218 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca 53 1 PU 4/o
          Doprinosi za zdravstveno osiguranje        
209. 840 721221 843 12 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 2/o, 4/o
210. 840 721222 843 19 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 2/o, 4/o
211. 840 721223 843 26 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1 PU 2/o, 4/o
212. 840 721224 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 2/o, 4/o
213. 840 721225 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 2/o, 4/o
          Doprinosi za slučaj nezaposlenosti        
214. 840 721231 843 82 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 4/o
215. 840 721232 843 89 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1 PU 4/o
216. 840 721233 843 96 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate 53 1 PU 4/o
          Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica        
          Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        
217. 840 721311 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću 53 1 PU 4/o
218. 840 721312 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
219. 840 721313 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
220. 840 721314 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član 53 1 PU 4/o
221. 840 721315 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora 53 1 PU 4/o
222. 840 721316 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora 53 1 PU 4/o
223. 840 721317 843 5 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1   4/o
224. 840 721318 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1   4/o
225. 840 721319 843 19 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 53 1   4/o
          Doprinosi za zdravstveno osiguranje        
226. 840 721321 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 2/o, 4/o
227. 840 721322 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 53 1   2/o, 4/o
228. 840 721323 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji 53 1 PU 2/o, 4/o
229. 840 721324 843 54 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja 53 1 PU 2/o, 4/o
230. 840 721325 843 61 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 2/o, 4/o
          Doprinosi za slučaj nezaposlenosti        
231. 840 721331 843 6 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
232. 840 721332 843 13 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 53 1 PU 4/o
          Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati        
          Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        
233. 840 721411 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO 53 1   4/o
234. 840 721412 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje 53 1   4/o
235. 840 721413 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje 53 1   4/o
236. 840 721414 843 5 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
237. 840 721415 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti 53 4   4/o
238. 840 721416 843 19 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
239. 840 721417 843 26 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalnih delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
240. 840 721418 843 33 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
240a 840 721419 843 40 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave 53 1 PU 4/o
          Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima        
241. 840 721421 843 54 Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima 53 1   2/o, 4/o
          Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju        
242. 840 721431 843 27 Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju 53 1   2/o
243. 840 721432 843 34 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje 53 1   2/o
          OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI        
          Socijalni doprinosi na teret zaposlenih        
          Socijalni doprinosi na teret poslodavaca        
          Imputirani socijalni doprinosi        
          DONACIJE I TRANSFERI        
          DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA        
          Tekuće donacije od inostranih država        
          Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike        
244. 840 731121 843 54 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4   4
          Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
245. 840 731131 843 27 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
246. 840 731132 843 34 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova        
247. 840 731141 843 97 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština        
248. 840 731151 843 70 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1   1
          Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
249. 840 731161 843 43 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
250. 840 731162 843 50 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
251. 840 731165 843 71 Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Kapitalne donacije od inostranih država        
          Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike        
252. 840 731221 843 75 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4   4
          Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
253. 840 731231 843 48 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
254. 840 731232 843 55 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova        
255. 840 731241 843 21 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština        
256. 840 731251 843 91 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1   1
          Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
257. 840 731261 843 64 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
258. 840 731262 843 71 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
259. 840 731265 843 92 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA        
          Tekuće donacije od međunarodnih organizacija        
          Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike        
260. 840 732121 843 70 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4   4
          Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
261. 840 732131 843 43 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
262. 840 732132 843 50 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova        
263. 840 732141 843 16 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština        
264. 840 732151 843 86 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53 1   1
          Tekuće donacije u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
265. 840 732161 843 59 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
266. 840 732162 843 66 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
267. 840 732165 843 87 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija        
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike        
268. 840 732221 843 91 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4   4
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
269. 840 732231 843 64 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
270. 840 732232 843 71 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova        
271. 840 732241 843 37 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština        
272. 840 732251 843 10 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53 1   1
          Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
273. 840 732261 843 80 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
274. 840 732262 843 87 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
275. 840 732265 843 11 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI        
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti        
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike        
276. 840 733121 843 86 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53 4   4
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
277. 840 733131 843 59 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
278. 840 733132 843 66 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
279. 840 733133 843 73 Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina 53 1,2   3
280. 840 733134 843 80 Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija 53 1,2   3
281. 840 733135 843 87 Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina 53 1   3
282. 840 733136 843 94 Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija 53 1   3
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova        
283. 840 733141 843 32 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1,2   1,2
284. 840 733142 843 39 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1,2   2
285. 840 733143 843 46 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1,2   2
286. 840 733144 843 53 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53 1,2   2
287. 840 733145 843 60 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1,2   2
288. 840 733146 843 67 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1,2   2
289. 840 733147 843 74 Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova 53 1   2
289a 840 733148 843 81 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština        
290. 840 733151 843 5 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1   1
291. 840 733152 843 12 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1   1
292. 840 733153 843 19 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1   1
293. 840 733154 843 26 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53 1   1
294. 840 733155 843 33 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1   1
295. 840 733156 843 40 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1   1
296. 840 733157 843 47 Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština 53 1   1
296a 840 733158 843 54 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1   1
          Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
297. 840 733161 843 75 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
298. 840 733162 843 82 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike zaposlene 53 4   4/o
299. 840 733163 843 89 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike poljoprivrednike 53 4   4/o
300. 840 733164 843 96 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike samostalnih delatnosti 53 4   4/o
301. 840 733165 843 6 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
302. 840 733166 843 13 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike 53 4   4/o
303. 840 733167 843 20 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pokriće razlike do najnižeg iznosa utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 4   4/o
304. 840 733168 843 27 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 4   4/o
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti        
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike        
305. 840 733221 843 10 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53 4   4
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
306. 840 733231 843 80 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
307. 840 733232 843 87 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
308. 840 733233 843 94 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina 53 1,2   3
309. 840 733234 843 4 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1,2   3
310. 840 733235 843 11 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina 53 1   3
311. 840 733236 843 18 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1   3
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova        
312. 840 733241 843 53 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53 1,2   2
313. 840 733242 843 60 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1,2   2
314. 840 733243 843 67 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova 53 1   2
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština        
315. 840 733251 843 26 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53 1   1
316. 840 733252 843 33 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1   1
317. 840 733253 843 40 Kapitalni transferi od grada u korist nivoa opština 53 1   1
          Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
318. 840 733261 843 96 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
319. 840 733262 843 6 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
320. 840 733265 843 27 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          DRUGI PRIHODI        
          PRIHODI OD IMOVINE        
          Kamate        
          Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike        
321. 840 741121 843 20 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53 4   4
322. 840 741122 843 27 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka 53 4   4
          Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija        
323. 840 741131 843 90 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka 53 3   3
324. 840 741132 843 97 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka 53 3   3
          Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada        
325. 840 741141 843 63 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53 1,2   2
326. 840 741142 843 70 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53 1,2   2
          Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština        
327. 840 741151 843 36 Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53 1   1
328. 840 741152 843 43 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53 1   1
          Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
329. 840 741161 843 9 Kamate na sredstva Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
330. 840 741162 843 16 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
331. 840 741165 843 37 Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Dividende        
332. 840 741211 843 68 Dividende SCG 53 4   4
333. 840 741212 843 75 Višak prihoda po završnom računu NBS 53 4   4
          Dividende budžeta Republike        
334. 840 741221 843 41 Dividende budžeta Republike 53 4   4
334a 840 741222 843 48 Višak prihoda nad rashodima javne agencije 53 4   4
334b 840 741223 843 55 Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za telekomunikacije 53 1   4,3
334v 840 741224 843 62 Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije 53 1   4
          Dividende budžeta teritorijalnih autonomija        
335. 840 741231 843 14 Dividende budžeta AP Vojvodina 53 3   3
336. 840 741232 843 21 Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Dividende budžeta gradova        
337. 840 741241 843 84 Dividende budžeta gradova 53 1,2   2
          Dividende budžeta opština        
338. 840 741251 843 57 Dividende budžeta opština 53 1   1
          Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
339. 840 741261 843 30 Dividende Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
340. 840 741262 843 37 Dividende Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
341. 840 741265 843 58 Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Povlačenje prihoda od kvazi korporacija        
          Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja        
          Zakup neproizvedene imovine        
          Naknada za korišćenje prirodnih dobara        
342. 840 741511 843 34 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 53 1   1,2,3,4
343. 840 741512 843 41 Naknada za iskrčenu šumu 53 1   4
344. 840 741513 843 48 Naknada za posečeno drvo 53 1   4
345. 840 741514 843 55 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu 53 1   4
346. 840 741515 843 62 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 53 1   3,4
          Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta        
347. 840 741521 843 7 Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup 53 1   4
348. 840 741522 843 14 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 53 1   1,2,3,4
349. 840 741523 843 21 Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada 53 1   1,2,4
349a 840 741524 843 28 Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači 53 1   3,4
349b 840 741525 843 35 Naknade za lovnu kartu 53 1   3,4
349v 840 741526 843 42 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 53 1   1,2,3,4
349g 840 741527 843 49 Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma 53 1   3,4
349d 840 741528 843 56 Naknada za promenu namene šuma 53 1   3,4
349đ 840 741529 843 63 Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini 53 1   3,4
          Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta        
350. 840 741531 843 77 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 53 1 LPA 1,2
351. 840 741532 843 84 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 53 1   1,2
352. 840 741533 843 91 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja 53 1 LPA 1,2
353. 840 741534 843 98 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 53 1 LPA 1,2
353a (Brisan)
354. 840 741535 843 8 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 53 1   1,2
          Naknada za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja        
355. 840 741541 843 50 Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe 53 1 LPA 1,2
356. 840 741542 843 57 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 53 1, 2 LPA 1,2
357. 840 741543 843 64 Turistička naknada 53 1   1,2,4
          Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa        
358. 840 741551 843 23 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa 53 1,2   1,2
          Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode        
359. 840 741561 843 93 Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora 53 4   4
          Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala        
359a 840 741562 843 3 Naknada za korišćenje vodnog dobra 53 1   3,4
359b 840 741563 843 10 Naknada za ispuštenu vodu 53 1   3,4
359v 840 741564 843 17 Naknada za zagađivanje voda 53 1   4
359g 840 741565 843 24 Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave 53 1 PU 3,4
359d 840 741566 843 31 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 53 1   3,4
359đ 840 741567 843 38 Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema 53 1   3,4
359e 840 741568 843 45 Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave 53 1 PU 1,2,3,4
359ž 840 741569 843 52 Slivna vodna naknada od pravnih lica 53 1   1,2,3,4
360. 840 741571 843 66 Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala 53 4   4
361. 840 741572 843 73 Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije 53 4   4
          Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada javnom putu        
362. 840 741581 843 39 Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno i zvučno obaveštenje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta, u skladu sa propisima 53 1   4/p
363. 840 741582 843 46 Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta 53 1   4/p
364. 840 741583 843 53 Naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta 53 1   4/p
          Naknade za zaštitu životne sredine        
364a 840 741591 843 12 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 53 1   4
364b 840 741592 843 19 Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 53 1   1,2,4
364v 840 741593 843 26 Naknada za stavljanje ambalaže u promet 53 1   4
364g 840 741594 843 33 Naknade za kompenzacione mere 53 1   4
364d 840 741595 843 40 Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine 53 1   4
          PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA        
          Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakup od strane tržišnih organizacija        
          Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike        
365. 840 742121 843 36 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4   4
366. 840 742122 843 43 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike 53 4   4
367. 840 742123 843 50 Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca 53 4   4
367a 840 742124 843 57 Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola 53 1   4
367b 840 742125 843 64 Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda 53 1   4
367v 840 742126 843 71 Troškovi obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, kao i ispitivanje kvaliteta i senzorskog ocenjivanja vina 53 1   4
367g 840 742127 843 78 Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja 53 1   4
367d 840 742128 843 85 Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane 53 4   4
367đ 840 742129 843 92 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju 53 1 LPA 4
          Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija        
368. 840 742131 843 9 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina 53 3   3
369. 840 742132 843 16 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 53 3   3
370. 840 742133 843 23 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija 53 3   3
371. 840 742134 843 30 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova        
372. 840 742141 843 79 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1,2   2
373. 840 742142 843 86 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1,2   2
374. 840 742143 843 93 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 53 1,2   2
374a 840 742144 843 3 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova 53 1 LPA 1,2
          Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština        
375. 840 742151 843 52 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština 53 1   1
376. 840 742152 843 59 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1   1, 2
377. 840 742153 843 66 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština 53 1   1
377a 840 742154 843 73 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština 53 1 LPA 1
          Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
378. 840 742161 843 25 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
379. 840 742162 843 32 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
380. 840 742165 843 53 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Takse i naknade        
381. 840 742213 843 98 Konzularne takse 53 4   4
          Takse u korist nivoa Republike        
382. 840 742221 843 57 Republičke administrativne takse 53 1   4
383. 840 742222 843 64 Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja 53 1   4
384. 840 742223 843 71 Naknada za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede 53 1   4
385. 840 742224 843 78 Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u prometu preko državne granice, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju bilja u unutrašnjem prometu i troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka bilja 53 1   4
386. 840 742225 843 85 Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja 53 1   4
387. 840 742226 843 92 Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu 53 1   4
388. 840 742227 843 2 Troškovi upravnog postupka 53 1   4
389. 840 742228 843 9 Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53 1   4
390. 840 742229 843 16 Troškovi poreskog postupka 53 1 PU 4
          Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
391. 840 742231 843 30 Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina 53 1   3
392. 840 742232 843 37 Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1   3
          Takse u korist nivoa gradova        
393. 840 742241 843 3 Gradske administrativne takse 53 1,2   2
          Takse u korist nivoa opština        
394. 840 742251 843 73 Opštinske administrativne takse 53 1   1
395. 840 742252 843 80 Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 53 1   1,2
396. 840 742253 843 87 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 53 1   1,2
397. 840 742254 843 94 Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 1 LPA 1,2
          Takse u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Takse u korist republičkih sudova        
398. 840 742271 843 19 Republičke sudske takse 53 1   4
398a 840 742272 843 26 Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima 53 1   4
          Naknade na igre na sreću        
399. 840 742281 843 89 Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama 53 1   4
400. 840 742282 843 96 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima 53 1   4
401. 840 742283 843 6 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje 53 1   4
402. 840 742284 843 13 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 53 1   4
403. 840 742285 843 20 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama 53 1   4
404. 840 742286 843 27 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 53 1   4
405. 840 742287 843 34 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje 53 1   4
406. 840 742288 843 41 Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama 53 1   4
407. 840 742289 843 48 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza 53 1   4
          Naknada za duvan        
408. 840 742291 843 62 Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda 53 1   4
409. 840 742292 843 69 Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda 53 1   4
          Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
          Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
410. 840 742312 843 15 Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga 53 4   4
          Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
411. 840 742321 843 78 Prihodi republičkih organa i organizacija 53 1   4
412. 840 742322 843 85 Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja 53 1   4
413. 840 742323 843 92 Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod 53 1   4
414. 840 742324 843 2 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke 53 1   4
415. 840 742325 843 9 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 53 1   4
416. 840 742326 843 16 Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca 53 4   4
417. 840 742327 843 23 Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53 1   4
418. 840 742328 843 30 Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja 53 1   4
418a 840 742329 843 37 Naknada za vršenje tehničkog nadzora plovnih objekata 53 1   4
          Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
419. 840 742331 843 51 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina 53 1   3
420. 840 742332 843 58 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija 53 1   3
          Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluge koje vrše državne netržišne jedinice        
421. 840 742341 843 24 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 53 1,2   2
          Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
422. 840 742351 843 94 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 53 1   1
          Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        
          Imputirane prodaje dobara i usluga        
          NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST        
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela        
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike        
423. 840 743121 843 52 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 53 1   4
424. 840 743122 843 59 Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova 53 1   4
424a 840 743123 843 66 Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti izriče organima javne vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja 53 1   4
424b 840 743124 843 73 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojim je naneta šteta šumama 53 1   4
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova        
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština        
          Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe        
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike        
425. 840 743221 843 73 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 53 1   4
426. 840 743222 843 80 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53 1   4
426a 840 743223 843 87 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi 53 1   4
426b 840 743224 843 94 Novčani iznos mere zaštite konkurencije 53 1   4
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova        
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština        
          Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje        
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike        
427. 840 743321 843 94 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 53 1   4
428. 840 743322 843 4 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada) 53 1   4
429. 840 743323 843 11 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne) 53 1   4
430. 840 743324 843 18 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima 53 1,2   1,2,4
431. 840 743325 843 25 Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa 53 1   4
432. 840 743326 843 32 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi 53 1   4
433. 840 743327 843 39 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53 1   4
434. 840 743328 843 46 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53 1   4
434a 840 743329 843 53 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom o vanrednim situacijama i zakonima koji uređuju oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija 53 1   4
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
435. 840 743331 843 67 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
436. 840 743332 843 74 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova        
437. 840 743341 843 40 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53 1,2   2
438. 840 743342 843 47 Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova 53 1,2   2
439. 840 743343 843 54 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 1,2 LPA 1,2
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština        
440. 840 743351 843 13 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53 1 LPA 1,2
441. 840 743352 843 20 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara 53 1   1,2
442. 840 743353 843 27 Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opštine 53 1   1
443. 840 743354 843 34 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 1 LPA 1,2
          Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Prihodi od penala        
          Prihodi od penala u korist nivoa Republike        
443a 840 743421 843 18 Prihodi od penala u korist nivoa Republike 53 1   4
443b 840 743422 843 25 Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 53 1 PU 4
443v 840 743423 843 32 Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije 53 1   4
          Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
          Prihodi od penala u korist nivoa gradova        
444. 840 743441 843 61 Prihodi od penala u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Prihodi od penala u korist nivoa opština        
          Prihodi od penala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Prihodi od oduzete imovinske koristi        
          Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike        
445. 840 743521 843 39 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku 53 1   4
446. 840 743522 843 46 Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori 53 1   4
447. 840 743523 843 53 Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe 53 4   4
448. 840 743524 843 60 Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku 53 1 PU 4
449. 840 743525 843 67 Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine 53 1   4
449a 840 743526 843 74 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama 53 1   4
          Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
          Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova        
          Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština        
          Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi        
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike        
450. 840 743921 843 26 Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 53 1 PU 4
451. 840 743922 843 33 Troškovi postupka pred organima za prekršaje 53 1,2   4
452. 840 743923 843 40 Jednokratna taksa za prinudnu naplatu poreza 53 4   4
452a 840 743929 843 82 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike 53 1   4
453. 840 743951 843 42 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 1 LPA 1,2
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova        
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština        
          Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA        
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica        
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike        
454. 840 744121 843 68 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4   4
455. 840 744122 843 75 Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda 53 4   4
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
456. 840 744131 843 41 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
457. 840 744132 843 48 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova        
458. 840 744141 843 14 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština        
459. 840 744151 843 84 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1   1
          Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
460. 840 744161 843 57 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
461. 840 744162 843 64 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
462. 840 744165 843 85 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica        
          Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike        
463. 840 744221 843 89 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4   4
          Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
464. 840 744231 843 62 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
465. 840 744232 843 69 Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova        
466. 840 744241 843 35 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština        
467. 840 744251 843 8 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1   1
          Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
468. 840 744261 843 78 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
469. 840 744262 843 85 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
470. 840 744265 843 9 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI        
          Mešoviti i neodređeni prihodi        
          Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike        
471. 840 745121 843 84 Ostali prihodi budžeta Republike 53 4 PU 4
472. 840 745122 843 91 Zakupnina za stan u državnoj svojini 53 4   4
473. 840 745123 843 98 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 53 4   4
473a 840 745124 843 8 Sredstva od privremenog smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru 53 1   4
473b 840 745125 843 15 Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53 4 PU 4
473v 840 745126 843 22 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji 53 1 PU 4
          Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
474. 840 745131 843 57 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina 53 1   3
475. 840 745132 843 64 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1   3
476. 840 745133 843 71 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodine 53 3   3
477. 840 745134 843 78 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
478. 840 745135 843 85 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina 53 3   3
479. 840 745136 843 92 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova        
480. 840 745141 843 30 Ostali prihodi u korist nivoa gradova 53 1,2   2
481. 840 745142 843 37 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova 53 1,2   2
482. 840 745143 843 44 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština        
483. 840 745151 843 3 Ostali prihodi u korist nivoa opština 53 1   1
484. 840 745152 843 10 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština 53 1   1
485. 840 745153 843 17 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština 53 1   1
          Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
486. 840 745161 843 73 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
487. 840 745162 843 80 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO 53 4   4/o
488. 840 745165 843 4 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4   4/o
          MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE        
          Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine        
489. 840 772111 843 58 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Republike iz prethodne godine 53 4   4
490. 840 772112 843 65 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda AP Vojvodina i prethodne godine 53 3   3
491. 840 772113 843 72 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda grada iz prethodne godine 53 1,2   2
492. 840 772114 843 79 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda opštine iz prethodne godine 53 1   1
          TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU        
          Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou        
          Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou        
493. 840 781111 843 8 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 53 4   4
          Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje         
494. 840 781311 843 50 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4   4/o
495. 840 781312 843 57 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond PIO za osiguranike zaposlene 53 4   4/o
496. 840 781313 843 64 Transferi od Republičkog fonda PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
497. 840 781314 843 71 Transferi od Republičkog fonda PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 4   4/o
498. 840 781315 843 78 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 1 PU 2/o, 4/o
499. 840 781316 843 85 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 53 4 PU 4/o
500. 840 781317 843 92 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1 PU 4/o
          Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene        
501. 840 781321 843 23 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4   4/o
502. 840 781322 843 30 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 53 1 PU 4/o
503 840 781323 843 37 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1 PU 4/o
          Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike        
504 840 781331 843 93 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike 53 4   4/o
          Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti        
505. 840 781341 843 66 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu nadoknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 53 4   4/o
506. 840 781342 843 73 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 53 1 PU 4/o
          Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje        
507. 840 781351 843 39 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 PU 4/o
508. 840 781352 843 46 Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1 PU 4/o
          PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE        
          PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA        
          PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI        
          Primanja od prodaje nepokretnosti        
          Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike        
509. 840 811121 843 73 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP 90 4   4
510. 840 811122 843 80 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 90 4   4
511. 840 811123 843 87 Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije 90 4   4
512. 840 811124 843 94 Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije 53 4   4
          Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija        
513. 840 811131 843 46 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90 3   3
514. 840 811132 843 53 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90 3   3
          Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova        
          Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština        
          Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
515. 840 811161 843 62 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 4   4/o
516. 840 811162 843 69 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO 90 4   4/o
517. 840 811165 843 90 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4   4/o
          PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE        
          Primanja od prodaje pokretne imovine        
          Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike        
518. 840 812121 843 89 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike 90 4   4
          Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
519. 840 812131 843 62 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina 90 3   3
520. 840 812132 843 69 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3   3
          Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova        
521. 840 812141 843 35 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova 90 1,2   2
          Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština        
522. 840 812151 843 8 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 90 1   1
          Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
523. 840 812161 843 78 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 4   4/o
524. 840 812162 843 85 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO 90 4   4/o
525. 840 812165 843 9 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4   4/o
          PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA        
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava        
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike        
526. 840 813121 843 8 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike 90 4   4
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
527. 840 813131 843 78 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina 90 3   3
528. 840 813132 843 85 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3   3
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova        
529. 840 813141 843 51 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova 90 1,2   2
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština        
530. 840 813151 843 24 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština 90 1   1
          Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
531. 840 813161 843 94 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 4   4/o
532. 840 813162 843 4 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO 90 4   4/o
533. 840 813165 843 25 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4   4/o
          PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA        
          PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI        
          Primanja od prodaje robnih rezervi        
          Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike        
534. 840 821121 843 39 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike 90 4   4
          Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
535. 840 821131 843 12 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodine 53 3   3
536. 840 821132 843 19 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3   3
          Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova        
537. 840 821141 843 82 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova 53 1,2   2
          Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština        
          Primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja        
          PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE        
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje        
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike        
538. 840 822121 843 55 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike 90 4   4
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija        
539. 840 822131 843 28 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina 90 3   3
540. 840 822132 843 35 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3   3
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova        
541. 840 822141 843 98 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova 90 1,2   2
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština        
542. 840 822151 843 71 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština 90 1   1
          Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa organizacije obaveznog socijalnog osiguranja        
543. 840 822161 843 44 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 4   4/o
544. 840 822162 843 51 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO 90 4   4/o
545. 840 822165 843 72 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4   4/o
          PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU