ДРЖАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ДОХОДАК ГРАЂАНА
Закон о порезу на доходак грађана 68/2014
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности 119/2013

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.